înapoi

10 zile pentru a depune dosarul la Mecanismul de finanțare a distribuirii presei scrise

21 Mai 2024

Imagine API


Începând de astăzi, redacțiile ziarelor naționale și regionale/locale care corespund criteriilor de eligibilitate (vezi mai jos) pot solicita includerea în Mecanismul de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice pentru anul 2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 329 din 8 mai 2024. Mecanismul de finanțare are scopul să susțină presa scrisă de calitate prin compensarea și acoperirea cheltuielilor de distribuție a edițiilor periodice prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” pentru perioada 1 ianuarie ‒ 31 decembrie 2024 (urmare a majorării tarifului de distribuire de 3,4 ori comparativ cu 2023), și să mențină prețuri accesibile de abonare pentru cetățeni. Ministerul Culturii și Asociația Presei Independente (API) sunt responsabile pentru implementarea Mecanismului.

Mecanismul de finanțare a distribuirii presei scrise din Republica Moldova reglementează modalitatea și procedura de finanțare a distribuirii publicațiilor periodice, criteriile de selectare a beneficiarilor și condițiile de acordare a mijloacelor financiare, procedura de depunere a cererii și de adoptare a deciziilor privind includerea/excluderea în/din lista beneficiarilor Mecanismului, monitorizarea redacțiilor beneficiare, evidența și controlul utilizării mijloacelor financiare.

 

Criteriile de selectare a beneficiarilor

Beneficiari ai Mecanismului pot fi publicațiile periodice naționale şi regionale/locale care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

 

1) sunt publicații periodice de format presă scrisă, nu sunt filiale/companii-fiice ale publicațiilor din străinătate și sunt editate de o persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;

 

2) există de cel puțin doi ani în Republica Moldova, apar de cel puțin o dată pe lună și au un tiraj de cel puțin 1000 (una mie) de exemplare per ediție pentru publicațiile periodice naționale și de cel puțin 500 de exemplare per ediție pentru publicațiile periodice locale/regionale;

 

3) produc conținut local de interes public în proporție de cel puțin 75%;

 

4) nu sunt fondate și/sau finanțate, total sau parțial, de formațiuni politice, autorități ale administrației publice locale, centrale și/sau de nivel special, confesiuni religioase, sindicate/patronate, întreprinderi/companii;

 

5) nu au ca administratori membri sau reprezentanți ai formațiunilor politice, ai autorităților administrației publice locale sau centrale, ai confesiunilor religioase, ai sindicatelor/patronatelor și nu promovează direct sau indirect interesele unor grupuri politice, administrative și/sau economice sau ale intermediarilor acestora, precum și persoane aflate sub sancțiuni internaționale;

 

6) asigură transparența proprietății, a redacției și a tirajului, realizată prin indicarea proprietarului/editorului, numelui redactorului-șef și numelui reporterilor, datelor de contact ale redacției, periodicității apariției, tirajului fiecărei ediții, iar pe site-urile lor web sunt publicate politica editorială și date despre proprietari/acționari;

 

7) au semnat și respectă Codul Deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, îndeplinesc deciziile și recomandările Consiliului de Presă din Republica Moldova;

 

8) promovează democrația, drepturile omului, lupta împotriva corupției și lupta împotriva dezinformării;

 

9) delimitează clar publicitatea politică de publicitatea comercială prin marcaj ușor de perceput și de identificat de către cititori;

 

10) respectă legislația privind reflectarea campaniilor electorale și nu sunt incluse în rapoartele de monitorizare ale organizațiilor necomerciale membre ale Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte în sensul promovării partidelor politice și/sau concurenților electorali;

 

11) nu au datorii față de bugetul public național;

 

12) și-au onorat obligațiile pentru contractele încheiate anterior;

 

13) în momentul depunerii solicitării, nu desfășoară implementarea unui proiect finanțat din bugetul de stat;

 

14) nu au inclus tariful de distribuire în рrеțul abonamentului.

 

 

Dosarele vor fi examinate de un Consiliu de examinare și selecție din componența căruia vor face parte șase membri, inclusiv câte un/o reprezentant/ă ai API și Consiliului de Presă din Republica Moldova, trei reprezentanți/te ai altor asociații obștești cu reputație bună din domeniile: mass-media, drepturile omului, justiției și care nu se află în situații de conflict de interese cu potențialii beneficiari ai Mecanismului, un/o reprezentant/ă al/a Ministerului Culturii (fără drept de vot).

 

Pe baza deciziilor Consiliului de examinare și selecție, Ministerul Culturii va asigura, din fondurile prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2024, transferul mijloacelor financiare către „Poșta Moldovei” pentru compensarea tarifelor de distribuire a publicațiilor periodice beneficiare.

 

Condițiile de acordare a mijloacelor financiare

Pentru a beneficia de sprijin, redacțiile publicațiilor periodice naționale și regionale/locale vor depune un dosar către API care va conține următoarele informații/documente obligatorii:

 

1) cerere în formă liberă, adresată API, prin care se solicită includerea în lista beneficiarilor Mecanismului. Cererea va fi semnată de reprezentantul persoanei juridice care editează publicația periodică, iar în cerere se va confirma: 

 

a) corespunderea cumulativă a redacției solicitante criteriilor de selectare a beneficiarilor, menționate la pct. 3 al Mecanismului aprobat de Guvernul Republicii Moldova; 

 

b) angajamentul redacției de a respecta aceste criterii pe întreaga durată a acordării finanțării din Mecanism;

 

c) asumarea condiției că nerespectarea a cel puțin unuia din criteriile de selectare va determina excluderea din lista beneficiarilor.

 

Includerea în cerere a informațiilor și datelor care nu corespund realității constituie temei pentru  excluderea redacției din lista solicitanților de sprijin;

 

2) copia ultimului bilanț contabil/ultimei situații financiare și a ultimei facturi de expediție de la tipografie cu indicarea tirajului unei ediții a publicației periodice;

 

3) declarație pe propria răspundere a proprietarului (editorului, beneficiarului final) privind neapartenența sa politică și caracterul non-partizan al publicației periodice;

 

4) copia contractului de distribuție a publicațiilor periodice încheiat cu Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anul 2024;

 

5) colecția completă a edițiilor publicației periodice (inclusiv suplimente, dacă este cazul) editate și distribuite în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2024.

 

Notă: Consiliul de examinare și selecție poate solicita și alte acte/documente pertinente pentru probarea întrunirii criteriilor de selecție.

 

Monitorizarea

În perioada de gestionare a Mecanismului, API va monitoriza conținutul editorial al redacțiilor beneficiare, în baza unei metodologii aplicate la monitorizarea conținuturilor mediatice. Monitorizarea va cuprinde atât conținutul publicației tipărite, cât și pagina web și paginile de pe rețelele sociale ale redacției beneficiare.

 

Pe durata oferirii sprijinului, redacțiile beneficiare își vor asuma obligația de a transmite săptămânal la API, prin poșta obișnuită sau cea electronică, edițiile integrale ale publicațiilor periodice.

 

Urmare a rezultatelor monitorizării publicațiilor beneficiare, Consiliul de examinare și selecție va decide menținerea sau excluderea redacției din lista beneficiarilor, dacă se va constata neîndeplinirea criteriilor de selectare a beneficiarilor.

 

Depunerea dosarelor 

Redacțiile pot depune dosarul la oficiul API (mun. Chișinău, str. București 41/5, MD2012), îl pot trimite prin poștă sau transmite în format electronic la adresele electronice api@api.md și ion.mazur@api.md cu mențiunea „Mecanism sprijin” până pe data de 31 mai 2024 inclusiv.