înapoi

Rezoluţia Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2022

02 Decembrie 2022

Sursa foto: Constantin Grigoriță


Forumul Mass-Media 2022 a adoptat o Rezoluție, în care sunt formulate unele concluzii privind situația mass-mediei în R. Moldova și solicitări concrete către autorități. Documentul va fi expediat decidenților politici și administrativi din țară, organizațiilor internaționale și partenerilor de dezvoltare.

Rezoluţia

Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2022

(Chișinău, 22-23 noiembrie 2022)

 

Participanţii la Forumul Mass-Media 2022 aprobă următoarea rezoluție

 

 1. Reiterând convingerea fermă că dezvoltarea democratică a Republicii Moldova este imposibilă fără respectarea deplină a principiilor libertăţii presei şi libertăţii de exprimare, consacrate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, în alte documente şi convenţii internaţionale la care R. Moldova este parte;

 2. Reconfirmând angajamentul comunităţii jurnalistice şi al asociaţiilor de profil de a contribui la edificarea în Republica Moldova a unui mediu favorabil dezvoltării mass-mediei pe principii democratice şi în baza concurenţei loiale;

 3. Conștientizând că jurnaliștii și instituțiile mass-media trebuie să-şi exercite efectiv misiunea de informare corectă și complexă a publicului, iar o guvernare democratică trebuie să asigure condiţii pentru funcţionarea mass-mediei în interesul public;

 

Forumul Mass-Media constată:

 

 • Intensificarea ingerințelor străine în spațiul informațional mediatic autohton, ca rezultat al războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, fapt care a condus și conduce la antagonizarea societății, inclusiv a comunității jurnalistice;

 • Vulnerabilitatea securității informaționale și lipsa mecanismelor reale și eficiente de prevenire și contracarare a amenințărilor pe care le comportă războiul informațional și cele de tip hibrid;

 • Ineficiența acțiunilor de blocare/interzicere a transmiiunii programelor informative și informativ-analitice cu caracter propagandistic ale canalelor de televiziune din Federatia Rusă pe teritoriul autonomiei găgăuze, autonomia fiind acoperită în continuare, prin intermediul televiziunilor retransmise de companiile prin cablu, cu emisiuni care încurajează războiul și agresiunea și incită la ură;

 • O anumită ameliorare a procesului de îmbunătățire a legislației mass-media, inclusiv în domeniul electoral, care însă nu este suficientă pentru dezvoltarea domeniului;

 • Lipsa în continuare a unei abordări sistemice și a unor politici publice cuprinzătoare care să asigure exercitarea efectivă de către mass-media a misiunii de a servi interesului public;

 • O comunicare deficitară între autorități și mass-media care, în definitiv, dăunează eforturilor comune de gestionare și depășire a crizelor;

 • O îngrijorare rezonabilă legată de posibile practici anticoncurențiale pe piața mass-media și pe piața publicității urmare a continuării proceselor de concentrare a proprietății;

 • Înrăutățirea continuă a situației presei scrise urmare a creșterii prețurilor la hârtia de ziar și a tarifelor pentru serviciile de distribuție;

 • O anumită îmbunătățire a activității Consiliului Audiovizualului privind exercitarea directă a atribuțiilor date de lege și completarea/ajustarea legislației audiovizuale secundare, activitate care trebuie impulsionată și aprofundată;

                                          

Forumul Mass-Media solicită autorităților Republicii Moldova:

 

 • Să modifice/completeze legislația și să-i atribuie Ministerului Culturii sau altui minister responsabilități concrete în elaborarea, consultarea și realizarea politicilor publice în domeniul mass-media;

 • Să asigure realizarea prevederilor Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova, inclusiv să aprobe în regim de urgență Programul național de dezvoltare a mass-mediei pentru perioada 2022-2025, proiectul căruia a fost elaborat de un grup de lucru comun al experților media și reprezentanților instituțiilor publice, completând Programul cu prevederi care ar ajuta mass-media de calitate să facă față provocărilor financiare, de resurse umane și de altă natură, apărute sau acutizate odată cu criza pandemică și criza războiului;   

 • Să considere prioritate pentru anul 2023 amendarea, ajustarea sau completarea legislației naționale care: 

 1. să asigure accesul eficient și rapid la informație, transparența instituțiilor publice de toate nivelurile și să excludă obstrucționarea accesului mass-mediei la informația de interes public, inclusiv prin sancționarea celor care blochează ilegal accesul la informație;

 2. să investigheze și să sancționeze toate cazurile de atacuri fizice, intimidare și hărțuire online sau atacuri de altă natură în adresa jurnaliștilor;

 3. să prevină și să contracareze practicile anticoncurențiale pe piața mediatică și pe piața publicității;

 4. să dezvolte și să pună în aplicare mecanisme de reacție rapidă care ar limita sau ar contracara pătrunderea în spațiul informațional național a mass-mediei propagandistice din statele recunoscute drept agresoare de către comunitatea europeană și internațională;

 5. să identifice și să aplice modalități de stimulare a producătorilor autohtoni de conținuturi media de interes public și de susținere a dezvoltării mass-mediei independente;

 • Să îmbunătățească comunicarea cu instituțiile mass-media/jurnaliștii pentru a asigura informarea corectă, în special în contextul crizelor cărora trebuie să le facă față țara noastră;

 • Să depună eforturi pentru asigurarea accesului liber al jurnaliștilor în regiunea transnistreană și să ceară implicarea partenerilor de dezvoltare în acest sens;

 • Consiliul Audiovizualului să mențină și să amplifice efortul de implementare reală a prevederilor legislației audiovizuale;

 • Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al furnizorului public național de servicii media să-și organizeze activitatea astfel, încât să poată proba în fața publicului necesitatea și utilitatea lui pentru reformele anunțate și așteptate la Compania „Teleradio-Moldova”;

 • Instituțiile formative de profil să completeze/adapteze programele de pregătire a specialiștilor pentru domeniul mass-media, orientându-le la solicitările concrete ale pieței media;

 

Forumul Mass-Media îndeamnă jurnaliștii și instituțiile mass-media: 

 

 • Să mențină efortul îndreptat spre responsabilizarea autorităților în acțiunile acestora de asigurare a dezvoltării sistemice a mass-mediei din țară;

 • Să-și fortifice capacitățile profesionale pentru a putea răspunde adecvat provocărilor generate de crizele locale, regionale și globale;

 • Să identifice și să valorifice noi posibilități de sustenabilitate economică;

 • Să asigure respectarea drepturilor de autor, să semnaleze cazurile de preluare neautorizată de conținut jurnalistic și să descurajeze parazitarea pe munca altora;

 • Să asigure și să promoveze transparența propriei activități, inclusiv transparența proprietarilor, proprietății și a surselor de finanțare;

 • Să nu subestimeze, în niciun fel, importanța principiilor etice și a normelor deontologice în activitatea cotidiană, inclusiv în condiții de criză.   

 

23 noiembrie 2022, 

mun. Chişinău

 

Rezoluția Forumului Mass-Media din Republica Moldova 2022

Resolution of 2022 Media Forum of the Republic of Moldova

Резолюция Форума масс-медиа Республики Молдова 2022