înapoi

Concurs deschis de alegere a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova pentru perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2024. Termen extins până la 17 ianuarie 2022

10 Ianuarie 2022


ATENȚIE: Termenul de depunere a dosarelor a fost prelungit până la 17 ianuarie 2022. Comisia de selectare anunţă concursul deschis de alegere a membrilor Consiliului de Presă din Republica Moldova pentru perioada ianuarie 2022 - ianuarie 2024. La concurs pot participa candidaţi recomandaţi de mediul jurnalistic şi de consumatorii de produse mass-media. (на русском языке ниже)

Informaţii generale

 

Consiliul de Presă este o structură independentă de autoreglementare jurnalistică, creată pentru sporirea responsabilităţii instituţiilor mass-media şi a jurnaliştilor din R. Moldova faţă de public, soluţionarea litigiilor dintre instituţiile mass-media/jurnalişti şi consumatori, promovarea jurnalismului de calitate şi a respectării standardelor şi a deontologiei jurnalistice. Consiliul de Presă monitorizează şi examinează încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova.

 

Din componenţa Consiliului de Presă din Republica Moldova fac parte nouă persoane, selectate în rezultatul unui concurs naţional deschis. Cinci membri ai Consiliului reprezintă mediul jurnalistic (inclusiv unul din partea instituțiilor mass-media din UTA Gagauz-Yeri), iar patru membri reprezintă consumatorii de produse media. Membrii Consiliului de Presă sunt aleşi de o comisie specială de selectare pentru un mandat de doi ani şi activează pe bază de voluntariat.

 

Condiţiile de selectare

 

Candidaţii care vor reprezenta în Consiliul de Presă mediul jurnalistic pot fi propuşi de către redacţiile instituţiilor mass-media (presă scrisă, furnizori de servicii media audiovizuale, portaluri informaţionale), organizaţii profesionale ale jurnaliştilor, organizaţii patronale şi organizaţii necomerciale din mass-media.

 

Candidatul/candidata trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 

- cunoaşte şi respectă principiile deontologiei jurnalistice;

 

- este o persoană integră, onestă şi imparţială;

 

- nu are vreo apartenenţă politică, iar în ultimii cinci ani nu a fost membru al vreunui partid sau structură politică;

 

- este profesionist/ă şi se bucură de autoritate în comunitatea jurnalistică;

 

- are vechime de muncă în jurnalism de cel puţin trei ani;

 

- reprezintă o instituţie mass-media care a semnat şi respectă Codul deontologic al jurnalistului.

 

Candidaţii care vor reprezenta în Consiliul de Presă consumatorii de produse mass-media pot fi propuşi de către grupuri de consumatori de cel puţin 10 persoane, de organizaţii necomerciale şi asociaţii ale profesioniştilor din diferite domenii, organizaţii sindicale, patronale, religioase, partide politice.

 

Candidatul/candidata trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 

- cunoaşte prevederile generale ale deontologiei jurnalistice;

 

- este o persoană integră, onestă şi imparţială;

 

- este profesionist/ă şi se bucură de autoritate în domeniul pe care îl reprezintă şi în societate.

 

Dosarul de participare la concurs va include următoarele documente obligatorii:

 

- CV-ul candidatului/candidatei;

 

- o scrisoare de recomandare şi argumentare a corespunderii criteriilor indicate mai sus, semnată de conducătorul şi un reprezentant al colectivului organizaţiei sau instituţiei care îl/o recomandă;

 

(notă: în cazul candidaţilor propuşi de grupuri de consumatori, scrisoarea va fi semnată de cel puţin 10 persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora);

 

- acordul candidatului/candidatei privind disponibilitatea de a activa pe baze de voluntariat în calitate de membru al Consiliului de Presă, în cazul în care va fi selectat/ă.

 

Documentele indicate mai sus vor fi transmise în formă scanată până la data de 17 ianuarue 2022, ora 18.00, la adresa electronică a Secretariatului Consiliului de Presă: consiliuldepresa@gmail.com.

 

Informaţii la tel.: + 22/22-09-96  

 

Открытый конкурс для избрания членов Совета прессы Республики МолдоваСрок продлен до 17 января 2022

 

ВНИМАНИЕ: Срок подачи заявок продлен до 17 января 2022 года.

 

Отборочная комиссия объявляет открытый конкурс для избрания членов Совета прессы Республики Молдова на период январь 2022 г. - январь 2024 г. В конкурсе могут принять участие кандидаты, рекомендованные журналистской средой, а также потребителями медийных продуктов.

 

Общая информация

 

Совет прессы – независимая структура журналисткого саморегулирования, созданная для повышения ответственности массмедиа и журналистов Р. Молдова перед потребителями медийных продуктов, урегулирования споров между массмедиа и аудиторией, продвижению качественной журналистики и соблюдения стандартов и принципов журналистской этики. Совет Прессы занимается мониторингом и рассматривает жалобы о нарушениях Деонтологического кодекса журналиста Республики Молдова.

 

В состав Совета прессы Республики Молдова входят девять человек, отобранных по результатам открытого национального конкурса. Пять членов Совета представляют журналистскую среду (в том числе один представитель массмедиа из АТО Гагауз Ери), а четыре – потребителей медийных продуктов. Члены Совета прессы избираются специальной отборочной комиссией сроком на два года и осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

 

Условия отбора

 

Кандидаты, которые будут представлять в Совете прессы журналистскую среду, могут выдвигаться редакциями массмедиа (газеты и журналы, поставщики аудиовизуальных медиауслуг, информационные порталы), профессиональными журналистскими организациями, организациями патроната или некоммерческими организациями в области массмедиа.

 

Кандидаты должны соответствовать следующим критериям:

 

- знает и соблюдает принципы журналистской этики;

 

- является честным, неподкупным и непредвзятым;

 

- не имеет политической принадлежности, а в течении последних пяти лет не состоял в какой-либо партии или политической структуре;

 

- является профессионалом и имеет авторитет в журналистикой среде;

 

- имеет трудовой стаж в журналистике не менее трех лет;

 

- представляет редакцию, которая подписала и соблюдает Деонтологический кодекс журналиста.

 

Кандидаты, которые будут представлять в Совете прессы потребителей медийных продуктов, могут выдвигаться группами потребителей (не менее 10-ти человек), некоммерческими организациями и профессиональными ассоциациями в различных областях, профсоюзными организациями, организациями патроната, религиозными организациями, политическими формированиями.

 

Кандидаты должны соответствовать следующим критериям:

 

- общее знание принципов журналистской этики;

 

- является честным, неподкупным и непредвзятым;

 

- является профессионалом и имеет авторитет в представляемой области и в обществе.

 

Для участия в конкурсе, кандидат должен представить следующие обязательные документы:

 

- CV (резюме) кандидата;

 

- письмо, содержащее рекомендации и доводы в пользу соответствия кандидата перечисленным критериям, подписанное руководителем и одним из представителей коллектива организации или учреждения, рекомендующих кандидата;

 

(Примечание: в случае кандидатов, предлагаемых группами потребителей, письмо должны подписать не менее 10 человек, с указанием своих контактных данных);

 

- подтверждение от кандидата, что готов/а быть членом Совета прессы на безвозмездной основе, если будет выбран/а.

 

Отсканированные документы необходимо выслать до 17 января 2022 г. (18.00) по электронному адресу Секретариата Совета прессы: consiliuldepresa@gmail.com.

 

Контактный телефон: + 22/22-09-96