Înapoi

Consiliul de Administrare și Directorul executiv

30.04.2024

Consiliul de Administrare

 

Consiliul de Administrare este organul executiv al Asociației ce se subordonează Adunării Generale a Membrilor. Numărul membrilor Consiliului de Administrare este impar și nu poate fi mai mic decât 5 (cinci). Din Consiliul de Administrare pot face parte doar persoanele fizice desemnate în conditiile Statutului API. Președintele și Vicepreședintele Asociației sunt în mod automat membri ai Consiliului de Administrare.

 

Atribuțiile Consiliului de Administrare al Asociației:

 

 – aprobă Strategia de dezvoltarea și direcțiile principale ale activității Asociației, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale a Membrilor;

 – repartizează atribuțiile între membrii Consiliului de Administrare;

 – întocmește rapoarte privind activitatea Consiliului de Administrare;

 – asigură îndeplinirea deciziilor și prezintă rapoarte Adunării Generale a Membrilor;

 – convoacă Adunarea Generală a Membrilor Asociației;

 – aprobă declarații în numele Asociației;

 – la propunerea Directorului executiv, aprobă schema de încadrare a angajaților Asociației;

 – stabilește mărimea și modalitatea de plată a cotizațiilor de membru al Asociației;

 – alege/desemnează și revocă Directorul Executiv și evaluează activitatea acestuia;

 – examinează rapoartele privind activitățile curente ale Asociației, elaborate de președintele, Vicepreședintele Asociației sau Directorul Executiv;

 – aprobă regulamentele obligatorii pentru membrii Asociației;

 – aprobă politicile interne ale Asociației;

 – asigură respectarea de către Asociație a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;

 – decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competența exclusivă a altor organe ale Asociației.

 

La Adunarea Generală din 25 aprilie 2024, a fost aleasă următoarea componenţă a Consiliului de Administrare a API:

 

Mihail Sirkeli, preşedinte API, director, portalul Nokta.md (Comrat),

Victoria Popa, vicepreşedintă API, fondatoare, portalul GazetadeChisinau.md,

Elena Motricală, membră, directoare, ziarul „Est-Curier” (Criuleni),

Veaceslav Perunov, membru, director, ziarul „SP” (Bălţi),

Alina Radu, membră, directoare, „Ziarul de Gardă”,

Veaceslav Tutunaru, membru, director, postul de radio Eco Fm,

Ion Ciumeică, membru, jurnalist.

 

Directorul Executiv

 

Asociația este administrată de către Directorul Executiv, care este persoană fizică numită de către Consiliul de Administrare. Directorul Executiv nu poate fi membru al Consiliului de Administrare.

 

Atribuțiile Directorului Executiv:

 

 – gestionează activitatea Asociației;

 – reprezintă Asociația în raport cu autoritățile publice și terții;

 – execută hotărârile organelor de conducere, administrare și de control ale Asociației;

 – administrează operativ mijloacele Asociației, încheie tranzacții și semnează contracte, elaborează bugete, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;

 – semnează Statutul, în redacție nouă, sau actul adițional cu privire la modificarea operată în actul de constituire, adoptate de Adunarea Generală a Membrilor, în cazul în care nu este desemnată o altă persoană de către Adunarea Generală a Membrilor;

 – întocmește anual raportul cu privire la activitatea Asociației și îl transmite Adunării Generale a Membrilor pentru aprobare;

 – asigură publicarea raportului anual cu privire la activitatea Asociației;

 – administrează proiectele implementate de Asociație, semnează rapoartele narative și financiare pentru finanțatori;

 – exercită alte atribuții prevăzute de lege.

 

Din martie 2006, Director Executiv al API este Petru Macovei.